Jump to Navigation

ITI zinātniskais seminārs par tēmām: Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā un Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS INSTITŪTA ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS
Nelineāru un nestacionāru normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmas izstrādāšana (pabeigts promocijas darbs)
Doktorants Artūrs Stepčenko, Rīgas Tehniskā universitāte
Anotācija:
Promocijas darbs veltīts nelineāru un nestacionāru NDVI indeksa laika rindu analīzei un prognozēšanai. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt normalizēta veģetācijas indeksa laika rindu prognozēšanas sistēmu, kas balstītos uz datu pirmapstrādes, signālu dekompozīcijas un mašīnmācīšanās metodēm. Promocijas darbā piedāvāta NDVI indeksa laika rindu prognozēšanas sistēma, kas veic novērojumu vērtības īstermiņa prognozēšanu nākamajam periodam, izmantojot vēsturiskos novērojumus. Izstrādātās prognozēšanas sistēmas ietvaros realizēta jauna pieeja no variāciju apakšsignālu dekompozīcijas metodes iegūto apakšsignālu aproksimācijai. Piedāvāta jauna pieeja apmācīta prognozēšanas modeļa pārnesei, kas ļauj šo modeli izmantot citu NDVI laika rindu prognozēšanai, kuras ir iegūtas no apmācībā izmantotas NDVI laika rindai atbilstoša pikseļa kaimiņu pikseļiem.

Informācijas sistēmu izmaiņu novērtēšana uzņēmuma arhitektūras kontekstā (pabeigts promocijas darbs)
Doktorante Rūta Pirta, Rīgas Tehniskā universitāte
Anotācija:
Vairumu uzņēmuma biznesa procesu izpildi veic vai atbalsta uzņēmuma informācijas sistēmas (IS). Ņemot vērā, ka uzņēmumi arvien vairāk automatizē biznesa procesus, pārejot no manuālas darbību izpildes uz IS veiktām darbībām, IS ieņem būtisku lomu biznesa procesu optimizācijā un transformācijā. Izmaiņas uzņēmuma biznesa procesos rada nepieciešamību veikt modifikācijas arī uzņēmuma IS. IS izmaiņas uzņēmumos var tikt sistemātiski pārvaldītas, realizējot IS izmaiņu pārvaldības procesu. Procesa viena no nozīmīgākajām sastāvdaļām ir IS izmaiņu novērtēšana. IS izmaiņu novērtēšana ne vienmēr tiek veikta, ņemot vērā uzņēmuma stratēģiskos mērķus. Nepietiekama IS izmaiņu novērtēšana noved uzņēmumus pie arhitektūras vīzijai neatbilstošas lēmumu pieņemšanas, kas atstāj negatīvu ietekmi uz kopējo uzņēmuma arhitektūru (turpmāk – EA). Darbā izstrādāta pieeja IS izmaiņu novērtēšanai saskaņā ar EA vīziju. Pieeja piedāvā IS izmaiņu novērtēšanu un rekomendāciju izvirzīšanu IS izmaiņu realizācijai, lai izmaiņas maksimāli atbilstu uzņēmuma izvirzītajiem arhitektūras principiem. Pieeja ir projektēta kā vienojošs kontroles mehānisms starp operatīvo IS vadību un stratēģisko EA attīstības plānošanu. Pieeja izvērsta divās arhitektūras principu specifiskās metodēs, sīkāk apskatot principus “atkalizmantot” un “centralizēt”.

Seminārs notiks šī gada 8. jūnijā no plkst. 15:30 līdz 17:45, Rīgā, Sētas ielā 1 – 407. auditorijā (Informācijas tehnoloģijas institūts)
Atvērtajā seminārā aicinām piedalīties gan IT nozares pārstāvjus, gan zinātniekus, kā arī jebkuru interesentu, kam šīs tēmas šķiet saistošas.
 Main menu 2