Jump to Navigation

Stipendija pirmā kursa studentiem

DPA sadarbībā ar  Latvijas Izglītības fonds un LR Izglītības un zinātnes ministrija
 izsludina stipendiju konkursu 12. klašu skolēniem 
       „Nāc studēt informācijas tehnoloģijas – Mēs atbalstīsim!”

Stipendijas mērķis Veicināt skolēnu interesi par informācijas tehnoloģijas zinātnēm, pilnveidot mācību sekmes, motivēt un finansiāli atbalstīt spējīgākos Latvijas vidusskolu absolventus izvēlēties studijas datorzinībās vai citās informāciju tehnoloģiju programmās
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas vēsturisko novadu – Kurzemes, Latgales, Vidzemes un Zemgales un Rīgas vispārizglītojošo skolu 12. klašu absolventi. Stipendija tiek piešķirta 10 pretendentiem, pa 2 no katra novada un Rīgas.

Stipendiju piešķir viens no vadošajiem Latvijas IT uzņēmumiem – SIA DPA.
Konkursa tehniskos un organizatoriskos jautājumus veic Latvijas Izglītības fonds (LIF). Konkursu atbalsta LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Stipendija 100 Ls/mēnesī tiek piešķirta pirmajam studiju gadam (10 mēneši).

Stipendija tiek piešķirta konkursa kārtībā, balstoties uz šādiem kritērijiem:

 • Sekmes un sasniegumi matemātikā un informātikā;
 • Motivācija, interese par datorzinātnēm/informācijas tehnoloģijām, līdzšinējie
 • sasniegumi; ārpusskolas aktivitātes, intereses un sasniegumi;
 • Skolas pedagoga rekomendācijas;
 • Intervijas rezultāti.

Termiņi

 • 28.februāris – 6.maijs: pirmā kārta - pieteikšanās stipendijai, aizpildot pieteikuma formu www.dpa.lv/stipendija; 
 • 16.maijs: 1.kārtas atlases rezultātu paziņošana, publicējot www.dpa.lv/stipendija  un nosūtot kandidātiem uz norādīto e-pastu;
 • 16.maijs –10.jūnijs: 2.kārtas konkursa dokumentu un pieteikumu iesūtīšana elektroniski stipendija@dpa.lv, pa pastu vai personīgi LIF birojā (Skanstes ielā 9, Rīgā, LV- 1013). Otrajai kārtai izvirzītie stipendiju konkursa dalībnieki norādītājā termiņā iesūta:              
 1. motivācijas vēstuli (eseju), kurā jāpamato sava izvēlētā studiju specialitāte, jāapraksta, ko vēlies sasniegt, kāda ir izglītības loma Tavā dzīvē un kādēļ pretendē uz stipendiju (esejas apjoms 300 - 500 vārdi);
 2. liecības kopiju;
 3. pieteikumam var pievienot ieteikuma vēstuli no IT skolotāja, klases audzinātāja vai cita skolas pedagoga (tiks uzskatīts par priekšrocību).
 • 11.jūlijs – 15.jūlijs: konkursa 3.kārta – pārrunas ar konkursa finālistiem
 • 19. jūlijs: konkursa rezultātu paziņošana – tiek paziņoti 10 stipendiju kandidāti un 10 rezervisti, kuri saņems stipendiju gadījumā, ja stipendiju kandidāti neuzrādīs noteiktajā laikā apliecinājumu par uzņemšanu kādā no atbilstošajām studiju programmām
 • 15.septembris: stipendijas saņēmējiem jāuzrāda apliecinājums par imatrikulāciju kādā no atbalstāmajām studiju programmām.

Stipendiātu pienākumi un stipendijas saņemšanas noteikumi

DPA stipendiju var saņemt tikai Latvijas vispārizglītojošo skolu 12.klašu 2011.gada absolventi, kuri 2011../12. studiju gadā imatrikulēti kādā no minēto Latvijas augstskolu datorzinātņu vai Informācijas tehnoloģiju studiju programmām, klātienē, budžeta vietā.

Lai saņemtu DPA stipendiju, stipendiātam jābūt imatrikulētam kādā no sekojošajām augstskolām un studiju programmām, dienas nodaļā, klātienē, budžeta vietā:

1. Daugavpils Universitāte, Dabas zinātņu un matemātikas fakultāte
Datorzinātņu bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģiju bakalaura studiju programma

2. Latvijas Universitāte, Datorikas fakultāte
Datorzinātņu bakalaura studiju programma

3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Informācijas tehnoloģijas fakultāte
Datorvadības un datorzinātņu bakalaura studiju programma

4. Liepājas Universitāte, Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
Datorzinātņu bakalaura studiju programma

5. Rēzeknes augstskola, Inženieru fakultāte
Datorzinātņu bakalaura studiju programma
Programmēšanas inženiera bakalaura studiju programma

6. Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Automātikas un datortehnikas bakalaura studiju programma
Datorsistēmu bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģiju bakalaura studiju programma

7. Ventspils augstskola, Informācijas tehnoloģijas fakultāte
Datorzinātņu bakalaura studiju programma

8. Vidzemes augstskola, Inženierzinātnes fakultāte
Informāciju tehnoloģiju bakalaura studiju programma

Piesakies stipendijai šeit!

Stipendiju konkursa plakāts:

Poster2011_1.jpg

 Main menu 2

by Dr. Radut.