Jump to Navigation

Bakalaura akadēmiskās studijas

Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuriem ir pamatzināšanas un prasmes datorzinātnē un datortehnoloģijās, ieskaitot programmēšanu, datu bāzu vadības sistēmas, operētājsistēmas, datortīklus, un kuri spēj izvērtēt un izvēlēties piemērotus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei, lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai, projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas pielietojumam.

Informācijas tehnoloģijas studijas

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību IT jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai.

Uzdevumi

 • Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā
 • Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas
 • Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem
 • Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas
 • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā

Studiju programmas rezultāti

Studiju programmas absolventi:

 • spēj izmantot inženierzinātņu principus un metodes informācijas tehnoloģijas jomā;
 • spēj izskaidrot informācijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru;
 • spēj izmantot informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu izveidi un datu bāzu un programmatūras izstrādi;
 • spēj plānot un nodrošināt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību;
 • spēj izstrādāt un analizēt sarežģītu sistēmu modeļus;
 • spēj strukturēt un analizēt liela apjoma kvantitatīvos datus;
 • spēj integrēt atsevišķās sistēmas un izstrādāt elektroniskā biznesa risinājumus;
 • spēj komunicēt ar informācijas tehnoloģijas risinājumu pasūtītājiem un analizēt informācijas tehnoloģijas izmantošanas iespējas;
 • spēj īstenot pētījumus informācijas tehnoloģijā jomā.

 

GrafiksMain menu 2