Jump to Navigation

Informācijas tehnoloģijas maģistra akadēmiskās studijas

 

Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un datu bāzu vadības sistēmas, un spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei un lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai un projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas pielietojumam. Studiju programmā ir divi specializācijas virzieni: 1) Informācijas tehnoloģijas pārvaldība; un 2) Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana. Virzienu kopējā iezīme ir IT un vadības zinātnes teorētisko un praktisko sasniegumu apvienošana biznesa problēmu risināšanai elektroniskā vidē.

Mērķis

Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam IT jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai IT jomā, galveno uzmanību pievēršot sistēmu modelēšanai, datu apstrādes un lēmumpieņemšanas tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai.

Uzdevumi

 • Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā
 • Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus
 • Iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas
 • Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas
 • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

 • spēj identificēt, pamatot un formulēt informācijas tehnoloģijas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā;
 • spēj izstrādāt integrētus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmuma biznesa procesu nodrošināšanai;
 • spēj izvēlēties un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodoloģijas, piemērojot tās konkrētās problēmas risināšanai;
 • spēj izstrādāt lēmuma atbalsta sistēmas;
 • spēj izstrādāt un iedzīvināt uzņēmuma IT pārvaldības noteikumus, balstoties uz labo praksi un industrijas standartiem;
 • spēj nodrošināt informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldību;
 • spēj pārvaldīt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas risinājumus visā to dzīves cikla laikā;
 • spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
 • spēj patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus informācijas tehnoloģijā.

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti
Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Pilns studiju priekšmetu apraksts ir pieejams RTU Studiju priekšmetu reģistrā

 Main menu 2