Jump to Navigation

Informācijas tehnoloģijas maģistra profesionālās studijas

Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Informācijas tehnoloģijā plaši izmanto projektorientēto pieeju, un projektu vadībai ir būtiska loma sekmīgā informācijas tehnoloģiju ieviešanā. Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģija” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijas projektu vadībā un īstenošanā, kuri spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu ieviešanai un praktiski īstenot šo risinājumu ieviešanu uzņēmumos. Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši profesiju standarta un informācijas tehnoloģijas nozares prasībām. Studiju programmas absolventi iegūst maģistra profesionālo grādu informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja augstāko profesionālo kvalifikāciju.

Studiju ilgums un nepieciešamā iepriekšējā izglītība

 • 1. variants - 2,5 gadi un bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē vai tam pielīdzināma izglītība
 • 2. variants - 1,5 gadi un profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorsistēmās, elektroniskajā komercijā, elektroniskajā biznesā, vai tam pielīdzināma izglītība

Mērķis

Programmas mērķis ir sagatavot globālajā darbaspēka tirgū konkurētspējīgus informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām IT projektu vadībā, kuri spēj analizēt, izvēlēties, plānot, izveidot, integrēt, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai.

Uzdevumi

 • Nodrošināt augstākā līmeņa zināšanas informācijas tehnoloģijā.
 • Nodrošināt zināšanas un iemaņas, kas ir prasītas informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesijas standartā.
 • Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācību praksē pieprasītus speciālistus.
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
 • Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un sadarbību ar uzņēmumiem.
 • Attīstīt izpratni par profesionālo ētiku un atbildību.
 • Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas.
 • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

 • spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
 • pārzina informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes procesus un tehnoloģijas;
 • spēj izvēlēties, izvērtēt un ieviest uzņēmumiem piemērotāko IT risinājumu;
 • spēj izstrādāt un ieviest uzņēmumā projektu vadības labo praksi;
 • spēj veikt sistēmu analīzi, procesu dokumentēšanu un problēmu dekompozīciju;
 • spēj novērtēt informācijas tehnoloģijas projektu riskus;
 • spēj komunicēt ar visām projektā iesaistītajām pusēm un pasniegt darba rezultātus;
 • spēj sistemātiski pētīt inženiertehniskas problēmas informācijas tehnoloģijas jomā.

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Pilns studiju priekšmetu apraksts ir pieejams RTU Studiju priekšmetu reģistrā

Studiju plānsMain menu 2