Ievads operāciju pētīšanā

3.0 kredītpunkti

Kursa mērķis ir veidot kompetences sistēmu vadības likumsakarību izpētē, to parametru formalizēšanā, nosacījumu definēšanā sistēmu darbības realizācijai, risinājumu izstrādei izmantojamo programmlīdzekļu izvēlē; prasmes reālu, ar vadību saistītu situāciju un sistēmu adekvātu analītisku modeļu formāla apraksta izveidē, to uzbūvē, risināšanā un analīzē.  

Operāciju pētīšana ir ļoti svarīga pētniecības joma, kas cieši saistāma ar biznesa lietojumiem. Tā apvieno trīs plašas disciplīnas - matemātiku, datorzinātni un biznesa lietojumus. Studiju kurss iepazīstina ar svarīgāko operāciju pētīšanas risināmo problēmu un metožu daudzveidību; sniedz zināšanas par teorētisko modeļu izmantošanas iespējām reālu situāciju un sistēmu kvantitatīvā analīzē.

Atbilstoši apgūstamajam teorētiskajam materiālam tiek doti patstāvīgi risināmi uzdevumi praktisko iemaņu veicināšanai. Kursa ietvaros tiek izstrādāts studiju darbs, kas satur individuālas problēmas risinājumu.

 

Priekšmeta tēmas:

  • Operāciju pētīšanas metodoloģija, kvantitatīvā pieeja vadības procesu izpētei; modeļu klasifikācija
  • Lineārās plānošanas metode; lineārās plānošanas modeļu daudzveidība un to izmantošana reālu problēmu risināšanai
  • Dinamiskās plānošanas pieejas būtība; tās izmantošanas vispārīgie principi un raksturīgie uzdevumi
  • Krājumu vadības modeļi, to klasifikācija, un lietošanas iespējas. Modeļu būtība, struktūra, modifikācijas un lietojums
  • Markova procesu izmantošana ekonomisku situāciju analīzē; analīzei pakļaujamu sistēmu loģika, problēmu risinājums
  • Masu apkalpošanas sistēmu modeļi, to klasifikācija un izmantojums situāciju kvantitatīvas analīzes veikšanai
  • Tīkla plānošana metodes; to izmantošanas iespējas projektu plānu izveidē un optimizācijā
  • Spēļu teorijas izpētes objekti, pamata modeļi; konflikta situāciju kvantitatīvas izvērtēšanas un risināšanas iespējas
  • Ekonomisko procesu parametru prognozēšanas iespējas; prognozēšanas modeļu veidi un to izmantošanas iespējas

Pasniedzēji