3.0 kredītpunkti

Kursā Projekta riska vadība tiek aplūkoti galvenie procesi, kas ir saistīti ar informācijas tehnoloģijas projektu riska faktoru izzināšanu, savlaicīgu novēršanu vai risināšanu jebkurā projekta vadības cikla fāzē: Riska identifikācija - risku, kas potenciāli iespējami var ietekmēt projekta gaitu, noteikšana un katra parametru dokumentācija; Riska faktoru kvantitatīva novērtēšana - riska faktoru iedarbības līmeņa kvantitatīva novērtēšana uz iespējamiem projekta starp un gala rezultātiem; Pasākumu plāna izstrādāšana atbildei uz riska faktoru darbību - pasākumu kopa, kas ir vērsta uz riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšanu vai novēršanu; Riska vadības procesa kontrole - pasākumu kopa izmaiņu vadības efektivitātes novērtēšanai. Riska vadības procesi tiek aplūkoti savstarpējā mijiedarbībā, pārklājot visas projekta vadības fāzes.

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar risku vadības procesa saturu un norisi; nodrošināt zināšanas un iemaņas, kas nepieciešamas projekta risku identificēšanai, analīzei, novērtēšanai un kontrolei; sniegt priekšstatu par riska vadības programmas izstrādi un izpildi; iemācīt izvērtējot situāciju, sagatavot individuāla projekta risku vadības programmu; iepazīstināt ar tās satura un noformēšanas pamatprasībām.

Kursa teorētiskā satura izklāstam atbilstoši tiek realizēti praktiskie darbi - apgūto metožu un paņēmienu ilustratīvs lietojums un individuālu uzdevumu izpilde.Studiju kursa ietvaros jāizpilda trīs patstāvīgie darbi. Ieskaitīti patstāvīgie darbi ir kritērijs studenta pielaišanai pie eksāmena kārtošanas. 

Pasniedzēji