IT Practice

4.0 kredītpunkti

DOP721 Informācijas tehnoloģijas prakse ir Informācijas tehnoloģijas bakalaura studiju programmas izvēles bloka daļa.

Prakses mērķis ir nostiprināt studentu zināšanas un prasmes informācijas tehnoloģijas jomā. Tā norisinās atbilstoši individuālajam darba plānam. Plāna darba uzdevumi atbilst studiju programmā apgūstamajām zināšanu jomām, un prakse ļauj nostiprināt prasmes lietot teorētiskās zināšanas. Darba uzdevumu kopīgi saskaņo universitāte un praksi nodrošinošais uzņēmums.  

Sasniedzamie studiju rezultāti:

 • spēj praktiski izmantot universitātē apgūtās teorētiskās zināšanas un iemaņas;
 • spēj iekļauties uzņēmuma darba vidē ;
 • spēj apgūt jaunas zināšanas un tehnoloģijas;

Prakses uzdevumi

Konkrētus prakses uzdevumus un darba plānu izstrādā pēc prakses vietas izvēles un apstiprināšanas Informācijas tehnoloģijas institūtā. Šis nolikums nosaka vispārīgos prakses uzdevumus specializācijas virzienos.

Darba uzdevumu paraugs informācijas sistēmu pārvaldības jomai:

 1. Informācijas tehnoloģijas pārvaldības procesi uzņēmumā un pārvaldības standartu (piem., ITIL) izmantošana;
 2. Virtualizācijas tehnoloģijas un hipervizori;
 3. Datortīkla aizsardzība un ugunsmūris;
 4. Lietotāja direktorija, lietotāju un resursu pārvaldība;
 5. Darba staciju centralizēta pārvaldība;
 6. Infrastruktūras pārraudzības sistēmas.

Darba uzdevumu paraugs datu apstrādes jomai:

 1. Strukturēto un nestrukturēto datu apstrādes paņēmieni;
 2. Datu kvalitātes novērtēšana un datu priekšapstrāde;
 3. Datu analīzes metodes un algoritmi;
 4. Datu vizualizēšanas risinājumi.

Darba uzdevumu paraugs uzņēmuma lietotņu jomai:

 1. Uzņēmuma lietotņu (piem., ERP)  izmantošanas pamatprincipi;
 2. Uzņēmuma lietotņu tehniskā arhitektūra (piem., klienta-servera sistēma);
 3. Uzņēmuma lietotņu lietotāju saskarnes modificēšana;
 4. Pārskatu izstrāde uzņēmuma lietotnēs;
 5. Uzņēmuma lietotņu modificēšana, testēšana un lietotāju atbalsts;
 6. Uzņēmumu lietotņu integrācijas ar citām sistēmām.

Darba uzdevumu paraugs lietojumprogrammatūras izstrādes jomai:

 1. Lietojumprogrammatūras izstrādes process;
 2. Prasību specificēšana;
 3. Lietojumprogrammatūras implementēšana;
 4. Lietojumprogrammatūras testēšana;
 5. Lietojumprogrammatūras darbināšana un uzturēšana.

 

Prakses uzdevuma pieteikšana (jāautorizējas ar @edu.rtu.lv lietotāju): MS Forms anketa

Prakses vietas informācija līguma slēgšanai (jāautorizējas ar @edu.rtu.lv lietotāju): MS Forms anketa

Prakses norisinās atbilstoši nolikumam.

Pasniedzēji