3. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris

Obligātie studiju kursi

Obligātie studiju kursi

  • Nav paredzēti 

Specializējošie studiju kursi (8KP)

  • DMI737 Lēmumu analīzes metodes (4KP)
  • DMI756 Kiberdrošības pamati (2KP)
  • DID306 Ievads ģēnētiskos algoritmos (2 KP)
  • DSP303 Lielu datu bāzu tehnoloģija (2KP)
  • DOP721 Informācijas tehnoloģijas prakse (4KP)

Specializējošie studiju kursi (7 KP)

Brīvās izvēles priekšmeti (2KP)

Humanitārie un sociālie studiju kursi (2 KP)

  • HSP378 Politoloģija (2 KP)
  • HSP380 Apvienotā Eiropa un Latvija (2 KP)
  Bakalaura darbs (10 KP)

Studiju kurus īstie apraksti (2021./2022. studiju gads)