2021. gada 13. maijā plkst. 16:00 notiks RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zināniskais seminārs, kurā uzstāsies zinātnes doktora grāda pretendentes Darjas Plineres. Uzstāšanās tēma "DAUDZAĢENTU SISTĒMAS IZSTRĀDĀŠANA PIEGĀDES ĶĒDES VADĪBAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI".

 

DAUDZAĢENTU SISTĒMAS IZSTRĀDĀŠANA PIEGĀDES ĶĒDES VADĪBAS EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI

Darja Plinere

Promocijas darbā izstrādāta daudzaģentu sistēma, lai uzlabotu piegādes ķēdes vadības efektivitāti. Piegādes ķēžu vadības zinātne attīstās, tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas un tiek piedāvāti jauni paņēmieni un risinājumi. Lai gan daudzaģentu sistēmas pielietošana piegādes ķēdes vadībai nav jaunievedums, tomēr tas ir joprojām aktuāls uzdevums, it īpaši piedāvājot atkārtotu pielietošanas iespēju.
Promocijas darba mērķis ir izstrādāt pieeju daudzaģentu sistēmas izveidošanai, kas nodrošina piegādes ķēdes vadības efektivitātes uzlabošanu. Izstrādātā pieeja ļauj izveidot daudzaģentu sistēmu, kuru var izmantot dažādi piegādes ķēdes dalībnieki, jo tajā tiek apskatīti piegādes ķēdes galvenie procesi un risināmie uzdevumi. Izveidotajā daudzaģentu sistēmā tiek izmantotas krājumu vadības metodes: tiek izmantoti prognozēšanas algoritmi, veikta ABC analīze, noteikti krājumu papildināšanas punkti, kā arī tiek pielietota ražošanas plānošana un pārplānošana kopējā ražošanas laika samazināšanai. 
Promocijas darba izstrādes laikā tika analizēti galvenie efektivitātes rādītāji un tika atlasīti rādītāji, pēc kuriem tika pārbaudīta izstrādātās daudzaģentu sistēmas efektivitāte. Tika izpētītas jau pastāvošās piegādes ķēdes vadības daudzaģentu sistēmas  un to atkārtotas pielietošanas iespējas, un tika secināts ka nepastāv daudzaģentu sistēma, kas atbilst visām prasībām, un ir jāizstrādā daudzaģentu sistēma, kuru varētu pielietot dažādi piegādes ķēdes dalībnieki. Balstoties uz veikto pētījumu par piegādes ķēdes risināmiem uzdevumiem tika piedāvāts izveidot aģentus, kas aptver galvenās darbības katrā piegādes ķēdes mezglā un tika izvēlēts sazināšanās līdzeklis starpmezglu mijiedarbībai. Rezultātā tika izstrādāta daudzaģentu sistēma ar iespējām to pilnveidot vai modificēt, ja šāda nepieciešamība radīsies: jaunu aģentu vai rādītāju ieviešana, vai otrādi: aģentu izņemšana no daudzaģentu sistēmas. Šī daudzaģentu sistēma tika aprobēta uz reālā uzņēmuma datiem un tika novērtēta ar efektivitātes rādītājiem. Izstrādātās daudzaģentu sistēmas praktiskās pielietošanas rezultāti liecina par tās efektivitāti.
 

 

Photo by Possessed Photography on Unsplash