2021. gada 11. maijā plkst. 16:15 notiks RTU Informācijas tehnoloģijas institūta zināniskais seminārs, kurā uzstāsies zinātnes doktora grāda pretendente Jana Bikovska. Uzstāšanās tēma "Scenārijos sakņotas imitējošo spēļu vadības pieejas izstrāde".

 

Tēmā: Scenārijos sakņotas imitējošo spēļu vadības pieejas izstrāde  (pabeigts promocijas darbs)

Doktorante Jana Bikovska, Rīgas Tehniskā universitāte

Darba vadītāja: Prof., Dr.habil.sc.ing. Gaļina Merkurjeva

Anotācija:

Neskatoties uz to, ka biznesa imitējošas spēles ir plaši lietojamas apmācībai jau vairākus gadu desmitus, attīstoties jaunām tehnoloģijām arī šajā jomā parādās jauninājumi, kas ļauj būtiski paplašināt šādu spēļu funkcionālās iespējas. Mūsdienu biznesa imitējošo spēļu attīstības tendences ir vērstas uz WEB tehnoloģiju izmantošanu, kas atbalsta e-mācību. Turklāt, rodas aizvien vairāk mūsdienu uzņēmumu, kas pieprasa darbinieku apmācību tieši viņu vajadzībām un šai sakarā rodas nepieciešamība pēc spēlēm, kas, pirmkārt, spētu pielāgoties konkrētai apmācības situācijai, ka arī atbalstītu apmācāmo sniegumu novērtēšanu. Uz doto brīdi šī problēma tiek risināta ar tirgū pieejamo spēļu plašo klāstu, kas ļauj izvēlēties vispiemērotāko. Taču izmaksu ziņā tas nebūt nav lēti. Tādēļ rodas nepieciešamība izstrādāt tādas metodes, kas ļautu pielāgot vienu un to pašu spēli dažādām situācijām, t.i. ģenerēt, modelēt, novērtēt un valdīt dažādus spēles scenārijus. Viena no pastāvošajām problēmām ir tā, ka ir maz teorētisko pētījumu un praktisku rezultātu tieši imitējošo spēļu scenāriju modelēšanas un vadības jomā. Šī promocijas darba ietvaros tiek izstrādāta scenāriju pieeja, kas nodrošina modelējamo biznesa situāciju dažādību, to valdību, ka arī pielāgojamību konkrētam mācību nolūkam un apmācamajām vienas spēles ietvaros