Par studentu apmaiņas programmu un starpaugstskolu līgumu ietvaros apgūto studiju kursu atzīšanu RTU studentiem

RTU Mācību prorektora 2006.g. 28.decembra rīkojums Nr.02/52

Studentu apmaiņas programmu un starpaugstskolu līgumu ietvaros apgūto studiju kursu atzīšanu RTU studentiem un studiju nodrošināšanu apmaiņas studentiem no ārzemju augstskolām organizēt atbilstoši pievienotajiem nolikumiem:

  1. Nolikums: “Studentu apmaiņas programmu un līgumu ietvaros apgūto studiju kursu atzīšana RTU”.
  2. Norādījumi: ”Par studiju nodrošināšanu apmaiņas studentiem” . 

Studentu apmaiņas programmu un līgumu ietvaros apgūto studiju kursu atzīšana RTU

NOLIKUMS

Pamatprincipskatram studentam, kurš SOCRATES programmas vai cita starp RTU un ārvalsts augstskolu noslēgta sadarbības līguma ietvaros dodas studēt ārpus RTU, tiek sastādīta individuāla studiju programma, kuras atšķirības no akreditētās RTU studiju programmas atbilst Akreditācijas noteikumos formulētajām pieļaujamo izmaiņu prasībām.

Visos citos gadījumos ārpus RTU apgūto studiju kursu atzīšana notiek saskaņā ar 26.03.2003. apstiprināto nolikumu: „Citās augstskolās un studiju programmās apgūto studiju priekšmetu atzīšana”.

1. Pirms došanās uz ārvalsts augstskolu students ar savas studiju programmas direktoru saskaņo saņēmējaugstskolā apgūstamo studiju kursu sarakstu.

2. Studiju programmas direktors sagatavo konkrētajam studentam individuālas studiju programmas izmaiņas un iesniedz tās studiju daļā atzinumam par izmainītās individuālās studiju programmas atbilstību spēkā esošo noteikumu prasībām.

3. Pēc pozitīva studiju daļas atzinuma saņemšanas students iesniedz apgūstamo studiju kursu sarakstu Starptautisko un sabiedrisko attiecību departamentā un aizpilda trīspusēju studiju līgumu. Šo līgumu paraksta students, fakultātes ECTS koordinators, RTU studiju programmas direktors un RTU institucionālais ECTS koordinators, saņēmējaugstskolas ECTS koordinators.

4. Ja ierodoties saņēmējaugstskolā students konstatē, ka apgūstamo studiju kursu saraksts jākoriģē, viņš trīs nedēļu laikā, konsultējoties ar saņēmējaugstskolas ECTS koordinatoriem un RTU studiju programmas direktoru, sastāda trīspusējā studiju līguma papildinājumu ar koriģēto apgūstamo kursu sarakstu, kuru paraksta visas 5 personas, kas parakstījušas sākotnējo līgumu.

5. Pēc atgriešanās no studijām ārvalsts augstskolā students:

5.1. iesniedz savas studiju programmas lietvedībā un Starptautisko un sabiedrisko attiecību departamentā sekmju izrakstu par saņēmējaugstskolā apgūto;

5.2. ziņo par paveikto studiju programmas direktoram.

6. Studiju programmas direktors veic sekmju pielīdzināšanu pēc ECTS atzīmju skalas atbilstoši RTU vērtēšanas sistēmai, pārrēķina ECTS kredītpunktus uz Latvijas KP un nodod šīs ziņas atbildīgajiem par lietvedību.

7. Studiju programmas direktors sagatavo individuālās studiju programmas galīgo variantu un iesniedz to apstiprināšanai mācību prorektoram. Saņēmējaugstskolā apgūto studiju kursu nosaukumus angļu un latviešu valodās studiju programmas direktors iesniedz Studiju daļā papildinājumu izdarīšanai priekšmetu reģistrā.

8. Visi studenta iesniegtie dokumenti tiek pievienoti studenta personāllietai un pēc studiju beigšanas nodoti arhīvā.

9. Ja students nav pilnībā izpildījis individuālās studiju programmas studiju plānā paredzēto studiju apjomu, viņš uzskatāms par akadēmisko parādnieku. Parādu kārtošanai var tikt piešķirts sesijas pagarinājums.

10. Studiju programmas direktors augstākminētos pienākumus un ar tiem saistītās paraksta tiesības var deleģēt viņa nozīmētam un mācību prorektora apstiprinātam fakultātes vai studiju programmas ECTS koordinatoram.

Norādījumi

par studiju nodrošināšanu apmaiņas studentiem

Apmaiņas studentsstudējošais, kurš ierodas uz vismaz viena semestra studijām RTU saskaņā ar līgumu, kurš noslēgts starp RTU un ārvalsts augstskolu.

1. Ja apmaiņas students reģistrējas priekšmetiem, kuru pasniegšana paredzēta attiecīgā semestra nodarbību sarakstā, viņa studiju kārtība un zināšanu pārbaude ir tieši tāda pati kā RTU studentiem, kopā ar kuriem viņš apgūst izvēlēto priekšmetu.

2. Ja apmaiņas students, savlaicīgi saskaņojot to ar Ārzemju studentu departamentu ierodas kvalifikācijas darba vai tā daļas izstrādei, viņam ar attiecīgās RTU fakultātes dekāna rīkojumu, saskaņojot to ar Ārzemju studentu departamenta direktoru, tiek nozīmēts vadītājs, kura uzdevums ir rūpēties par nepieciešamo darba apstākļu un konsultāciju nodrošināšanu.

3. Ja apmaiņas students izsaka vēlēšanos apgūt svešvalodā tādu priekšmetu, kura pasniegšana nav plānota, reģistrācija studijām var notikt tikai izpildot zemāk uzskaitītās prasības.

3.1. Par priekšmetu atbildīgais pasniedzējs ir sagatavojis kalendāro plānu, kurā norādīts:

· kontaktnodarbību laiks;

· laboratorijas darbu un praktisko nodarbību noturēšanas veids;

· patstāvīgi apgūstamais materiāls un piedāvātie informācijas avoti;

· zināšanu apguves kontroles veids;

· prasības pārbaudījumam par priekšmeta apgūšanu;

3.2. Kalendāro plānu ir apstiprinājis par priekšmeta pasniegšanu atbildīgās struktūrvienības vadītājs.

3.3. Par priekšmetu atbildīgais pasniedzējs pirms semestra sākuma ir iesniedzis apstiprināto kalendāro plānu Ārzemju studentu departamentā.

4. Ārzemju studentu departaments nodrošina, ka apmaiņas students pirms došanās prom no RTU aizpilda aptaujas lapu, kuru sagatavojusi RTU Studiju daļa.

5. Aizpildītās aptaujas lapas tiek iesniegtas mācību prorektoram.