Bakalaura akadēmiskās studijas

Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuriem ir pamatzināšanas un prasmes datorzinātnē un datortehnoloģijās, ieskaitot programmēšanu, datu bāzu vadības sistēmas, operētājsistēmas, datortīklus, un kuri spēj izvērtēt un izvēlēties piemērotus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei, lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai un projektu vadībai un uzņēmuma lietotnēm.

Vairāk >>

Informācijas tehnoloģijas maģistra akadēmiskās studijas

Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un datu bāzu vadības sistēmas, un spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei un lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai un projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas pielietojumam. Studiju programmā ir divi specializācijas virzieni: 1) Informācijas tehnoloģijas pārvaldība; un 2) Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana. Virzienu kopējā iezīme ir IT un vadības zinātnes teorētisko un praktisko sasniegumu apvienošana biznesa problēmu risināšanai elektroniskā vidē.

Vairāk >>

Informācijas tehnoloģijas projektu vadības maģistra profesionālās studijas

Informācijas tehnoloģijā plaši izmanto projektorientēto pieeju, un projektu vadībai ir būtiska loma sekmīgā informācijas tehnoloģiju ieviešanā. Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas projektu vadība” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijas projektu vadībā un īstenošanā, kuri spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu ieviešanai un praktiski īstenot šo risinājumu ieviešanu uzņēmumos. Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši profesiju standarta un informācijas tehnoloģijas nozares prasībām. Studiju programmas absolventi iegūst maģistra profesionālo grādu informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja augstāko profesionālo kvalifikāciju.

Vairāk >>

Kiberdrošības inženierija

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Kiberdrošības inženierija” misija ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai studējošie sasniegtu maģistra grādam atbilstošas kompetences kiberdrošības inženierijā. Akadēmiskās maģistra studijās studējošais iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmi un kompetenci vispusīgai un efektīvai rīcībai kiberdrošības inženierijas jomā izvēlētajā tautsaimniecības nozarē – IT drošības pārvaldības sistēmu veidošanā, īstenošanā, pilnveidošanā un vadīšanā, izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, plašāku redzesloku, kas veido pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un prasmju iegūšanai. Kiberdrošības speciālista uzdevums organizācijās un uzņēmumos ir pārvaldīt drošības risinājumus, konsultēt lietotājus un nodrošināt ekspertīzi IT drošības jautājumos. Šo uzdevumu īstenošana prasa plaša spektra zināšanas, t.sk. datortīklu, programmatūras, integrētu sistēmu, kritisko infrastruktūru drošību un drošības pārvaldību. Studiju programmas īstenošanā piedalās RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes un Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes struktūrvienības. Tehnoloģisko un akadēmisko atbalstu sniedz uzņēmumi Palo Alto Networks un Check Point Software Technologies, nodrošinot iespēju izmantot viņu virtuālās infrastruktūras, kiberpoligonus, datortīklus, kā arī mācību materiālus, vieslekcijas un pasniedzēju un studentu sertifikācijas apmācību par aktuālām kiberdrošības tehnoloģijām un pieejām.

Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība

Studiju programma pievērsta aktuāliem loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu vadības aspektiem, īpaši koncentrējoties uz atbilstošu informācijas tehnoloģijā sakņotu risinājumu izstrādi un ieviešanu, veicinot augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kuriem ir zināšanas un prasmes, lai darbotos starptautiskā vidē. Studiju programmas ietvaros liela uzmanība tiek pievērsta studentu kompetenču attīstībai loģistikas informācijas tehnoloģiju risinājumos, imitācijas modelēšanas metodēs un rīkos, kas atbalsta tehnisko pieeju loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu problēmu risināšanā. Studiju programma piedāvā studentiem jaunākos nozares sasniegumus augstā starptautiskā līmenī, jo apvieno trīs universitātes no dažādām Eiropas valstīm, kuras realizē specializācijas dažādos aktuālos virzienos, proti, „Loģistikas informācijas sistēmas” (Rīgas Tehniskā universitāte), „Transporta loģistika” (UAB Autonomous University of Barcelona, Spānija) un „Loģistikas sistēmu tehnoloģijas un implementēšana” (UASW Technical University of Applied Sciences Wildau, Vācija). Studiju programmas ietvaros paredzēta studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte, kas veicina zināšanu un pieredzes apmaiņu

Doktora studijas

Informācijas tehnoloģija ir nozare, kurai ir raksturīga ļoti augsta sistēmu sarežģītības pakāpe un tajā ir daudzas problēmas, kuru risināšanai ir nepieciešams visaugstākais zināšanu un prasmju līmenis. Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" sagatavo speciālistus ar padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijā, kas spēj optimizēt informācijas tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu uzņēmumos un izstrādāt inovatīvus informācijas tehnoloģijas risinājumus. Studiju programmā īpaša vērība tiek pievērsta sistēmu simulācijai, optimizācijai, intelektuālajām datortehnoloģijām un eksperimentālo pētījumu īstenošanas metodikai.

Vairāk >>