ITI studiju programmu akreditācijas termiņi

Studiju programma

Studiju līmenis

Akreditācijas lapas
numurs

Akreditācijas beigu
termiņš

Informācijas tehnoloģija

Bakalaura akadēmiskās studijas

77

31.12.2022

Informācijas tehnoloģija

Maģistra akadēmiskās studijas

77

31.12.2022

Informācijas tehnoloģija

Maģistra profesionālās
studijas

77

31.12.2022

Informācijas tehnoloģija

Doktora studijas

 

31.12.2022