Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un datu bāzu vadības sistēmas, un spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei un lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai un projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas pielietojumam. Studiju programmā ir divi specializācijas virzieni: 1) Informācijas tehnoloģijas pārvaldība; un 2) Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana. Virzienu kopējā iezīme ir IT un vadības zinātnes teorētisko un praktisko sasniegumu apvienošana biznesa problēmu risināšanai elektroniskā vidē.

IT

Mērķis

Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam IT jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai IT jomā, galveno uzmanību pievēršot sistēmu modelēšanai, datu apstrādes un lēmumpieņemšanas tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai.

Uzdevumi

 • Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā
 • Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus
 • Iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas
 • Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas
 • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

 • spēj identificēt, pamatot un formulēt informācijas tehnoloģijas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā;
 • spēj izstrādāt integrētus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmuma biznesa procesu nodrošināšanai;
 • spēj izvēlēties un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodoloģijas, piemērojot tās konkrētās problēmas risināšanai;
 • spēj izstrādāt lēmuma atbalsta sistēmas;
 • spēj izstrādāt un iedzīvināt uzņēmuma IT pārvaldības noteikumus, balstoties uz labo praksi un industrijas standartiem;
 • spēj nodrošināt informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldību;
 • spēj pārvaldīt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas risinājumus visā to dzīves cikla laikā;
 • spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
 • spēj patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus informācijas tehnoloģijā.

Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti
Saīsinātie studiju priekšmetu apraksti

Pilns studiju priekšmetu apraksts ir pieejams RTU Studiju priekšmetu reģistrā

Maģistra akadēmisko studiju priekšmeti

Nr.

Kods

Nosaukums

K.P.

A

 

Programmas obligātie priekšmeti

37.0

1

DID501

Lēmumu analīzes modernās tehnoloģijas

3.0

2

DMI728

Datizrace un zināšanu atklāšana

4.0

3

DMI543

Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija

3.0

4

DMI548

Vadības informācijas sistēmu projektēšana

3.0

5

DMI470

Loģistikas informācijas sistēmas

3.0

6

DOP723

Digitālā transformācija

4.0

7

DOP715

Informācijas sistēmu drošības pārvaldība

4.0

8

DOP701

Portfeļvadības tehnologijas

4.0

9

DSP424

Lielās datu bāzes

3.0

10

DMI472

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība

3.0

11

DPI551

Objektorientētā sistēmanalīze

3.0

B

 

Obligātās izvēles priekšmeti

20.0

B1

 

Specializējošie priekšmeti

15.0

   

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība

15.0

1

DOP502

Projektu vadības rīki

3.0

2

DOP407

Restrukturizācija un izmaiņu vadība

3.0

3

DOP503

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

3.0

4

DOP551

Zinātniskais seminārs Vadības informācijas tehnoloģija

1.0

5

DOP706

Uzņēmuma informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldība

2.0

6

DOP705

Informācijas tehnoloģijas pakalpojumu uzturēšana

2.0

7

DOP707

Pārraudzības un analīzes metodes

3.0

8

DOP318

Informācijas sistēmu drošums

2.0

   

Industriālās loģistikas sistēmu vadīšana

15.0

1

DMI452

Rūpniecības plānošanas un vadības sistēmas

3.0

2

DMI549

Loģistikas sistēmu optimizācija

2.0

3

DMI552

Sistēmu objektorientēta modelēšana

2.0

4

DMI458

Loģistikas ķēžu analīze un vadīšana

3.0

5

DMI500

Pārvaldības informācijas sistēmu modelēšanas datorizētie līdzekļi

3.0

6

DMI554

Pārvaldības elementu integrācija

5.0

7 DMI727 Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA 4.0
   

Lēmuma atbalsta sistēmas

15.0

1

DID536

Evolūcijas un ģenētikas algoritmi

2.0

2

DID533

Induktīvās secināšanas sistēmas

3.0

3

DID531

Jaunās ģenerācijas uz zināšanām balstītas sistēmas

3.0

4

DID538

Izplūdušo sistēmu tehnoloģijas pamati

2.0

5

DID505

Datu ieguve un zināšanu atklāšana

2.0

6

DID412

Pētnieciskā laboratorija 'Lēmumu tehnoloģijas'

3.0

B3

 

Ekonomikas, vadības priekšmeti

5.0

1

IUE217

Uzņēmējdarbības ekonomika

2.0

2

ITE534

Uzņēmējdarbības loģistika

3.0

3

DMS419

Vērtspapīru portfeļa analīze

3.0

4

IRU116

Tirgus organizācija un vadīšana

2.0

5

HSP488

Biznesa socioloģija

2.0

6

HFL433

Prezentācijas prasme

2.0

7

HSP446

Pedagoģija

2.0

8

HSP484

Psiholoģija

2.0

9

IUV209

Grāmatvedība

3.0

C

 

Brīvās izvēles priekšmeti

4.0

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

20.0

1

DMI002

Maģistra darbs

20.0

2

DOP002

Maģistra darbs

20.0