Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuri ir apguvuši datorzinātnes un datortehnoloģiju pamatjomas, ieskaitot sistēmu modelēšanu un projektēšanu, lietojumprogrammatūras izstrādāšanu un datu bāzu vadības sistēmas, un spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei un lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai un projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas pielietojumam. 

Studiju programma ietver trīs studiju moduļus:

 • Informācijas tehnoloģijas pārvaldība,
 • Procesu digitalizācija un sistēmu projektēšana,
 • Sistēmu modelēšana un datu analītika.

Mērķis

Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam IT jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai IT jomā, galveno uzmanību pievēršot sistēmu modelēšanai, datu apstrādes un lēmumpieņemšanas tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai.

Uzdevumi

 • Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā
 • Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus
 • Iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas
 • Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas
 • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

 • spēj identificēt, pamatot un formulēt informācijas tehnoloģijas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā;
 • spēj izstrādāt integrētus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmuma biznesa procesu nodrošināšanai;
 • spēj izvēlēties un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodoloģijas, piemērojot tās konkrētās problēmas risināšanai;
 • spēj izstrādāt datos balstītas lēmumpieņemšanas informācijas sistēmas;
 • spēj izstrādāt un iedzīvināt uzņēmuma IT pārvaldības noteikumus, balstoties uz labāko praksi un industrijas standartiem;
 • spēj nodrošināt informācijas tehnoloģijas drošības pārvaldību;
 • spēj pārvaldīt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas risinājumus visā to dzīves cikla laikā;
 • spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus, ņemot vērā gan tehniskos, gan sociālos aspektus;
 • spēj patstāvīgi īstenot zinātniskus pētījumus informācijas tehnoloģijā.

Studiju kursi

Nr.

Kods

Nosaukums

KP

A

 

Obligātie studiju kursi

56

1

DID501

Lēmumu analīzes modernās tehnoloģijas

5

2

DMI543

Sistēmu imitācijas un modelēšanas tehnoloģija

5

3

DMI548

Vadības informācijas sistēmu projektēšana

5

4

DEF712

Specializētas datu bāzu tehnoloģijas

6

5

DMI744

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība

6

6

DPI551

Objektorientētā sistēmanalīze

5

7

DMI728

Datizrace un zināšanu atklāšana

6

8

DOP715

Informācijas sistēmu drošības pārvaldība

6

9

DOP723

Digitālā transformācija

6

10

DOP701

Portfeļvadības tehnoloģijas

6

B

 

Ierobežotās izvēles studiju kursi

28

B1

 

Profesionālās specializācijas studiju kursi

22

1

DEF719

Infrastruktūras kodēšana

4

2

DOP707

Pārraudzības un analīzes metodes

4

3

DOP736

Informācijas drošība un privātums

6

4

DOP407

Restrukturizācija un izmaiņu vadība

5

5

DMI458

Loģistikas ķēžu analīze un vadīšana

4

6

DEF720

Mašīnmācīšanās papildnodaļas

6

7

DOP726

Mākoņdatošana un dalītas sistēmas

4

8

DMI554

Pārvaldības elementu integrācija

8

9

DMI727

Augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija CUDA

6

10

DID536

Evolūcijas un ģenētikas algoritmi

3

11

DID412

Pētnieciskā laboratorija 'Lēmumu tehnoloģijas'

4

B2

 

Humanitārie un sociālie studiju kursi

3

1

HFL433

Prezentācijas prasme

3

2

HSP446

Pedagoģija

3

3

HSP484

Psiholoģija

3

4

HSP488

Biznesa socioloģija

3

B3

 

Ekonomikas un vadības studiju kursi

3

1

IUE217

Uzņēmējdarbības ekonomika

3

2

IRU116

Tirgus organizācija un vadīšana

3

3

IUV456

Grāmatvedība un finanses

3

4

IUV305

Personāla vadīšana (pamatkurss)

3

C

 

Brīvās izvēles studiju kursi

6

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

30

1

DMI002

Maģistra darbs

30