Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Rīgas Tehniskās universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus, kuriem ir pamatzināšanas un prasmes datorzinātnē un datortehnoloģijās, ieskaitot programmēšanu, datu bāzu vadības sistēmas, operētājsistēmas, datortīklus, un kuri spēj izvērtēt un izvēlēties piemērotus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu modelēšanai, izstrādei un ieviešanai. Studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta sistēmu modelēšanai, datu analīzei, lēmuma atbalsta sistēmām, IT pārvaldībai, projektu vadībai un informācijas tehnoloģijas pielietojumam.

IT

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību IT jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai.

Uzdevumi

 • Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā
 • Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas
 • Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem
 • Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas
 • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā

Studiju programmas rezultāti

Studiju programmas absolventi:

 • spēj izmantot inženierzinātņu principus un metodes informācijas tehnoloģijas jomā;
 • spēj izskaidrot informācijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru;
 • spēj izmantot informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu izveidi un datu bāzu un programmatūras izstrādi;
 • spēj plānot un nodrošināt uzņēmuma informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību;
 • spēj izstrādāt un analizēt sarežģītu sistēmu modeļus;
 • spēj strukturēt un analizēt liela apjoma kvantitatīvos datus;
 • spēj integrēt atsevišķās sistēmas un izstrādāt elektroniskā biznesa risinājumus;
 • spēj komunicēt ar informācijas tehnoloģijas risinājumu pasūtītājiem un analizēt informācijas tehnoloģijas izmantošanas iespējas;
 • spēj īstenot pētījumus informācijas tehnoloģijā jomā.

Bakalaura akadēmisko studiju kursi

Nr.

Kods

Nosaukums

K.P.

A

 

Programmas obligātie priekšmeti

85.0

1

DDM101

Matemātika

9.0

2

DIM707

Diskrētā matemātika

3.0

3

DMS212

Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

2.0

4

MFZ101

Fizika

6.0

5

DIP107

Risinājumu algoritmizācija un programmēšana

6.0

6

ICA301

Civilā aizsardzība

1.0

7

SDD701

Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

4.0

8

DAA300

Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati

2.0

9

DSP202

Diskrētās struktūras datorzinātnēs

3.0

10

DIP203

Datu struktūras

3.0

11

DIP208

Programmēšanas valodas

2.0

12

DMS214

Gadījuma procesi

2.0

13

DSP201

Datu bāzu vadības sistēmas

4.0

14

DPI230

Objektorientētā programmēšana

3.0

15

DOP201

Ievads operāciju pētīšanā

3.0

16

DMI201

Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati

3.0

17

DST203

Ievads datoru arhitektūrā

3.0

18

DOP204

Skaitliskās metodes

2.0

19

DIP381

Operētājsistēmas

3.0

20

DOP319

Datoru tīkli

3.0

21

DSP332

Mākslīgā intelekta pamati

3.0

22

DDI711

Datorvadības pamati

3.0

23

DIP225

Lietojumprogrammatūras automatizēšanas rīki

2.0

24

DSP105

Ievads studiju nozarē

1.0

25

DMI738

Datu apstrādes un datizraces pamati

3.0

26

DMI305

Sistēmu modelēšanas līdzekļi

3.0

27

DOP719

Projektēšanas laboratorija

3.0

B

 

Obligātās izvēles priekšmeti

21.0

B1

 

Specializējošie priekšmeti

15.0

1

DOP390

Ievads projekta vadībā

3.0

2

DMI737

Lēmumu analīzes metodes

4.0

3

DSP303

Lielu datu bāzu tehnoloģija

2.0

4

DOP718

Uzņēmuma lietotnes

4.0

5

DID306

Ievads ģenētiskos algoritmos

2.0

6 DMI756 Kiberdrošības pamati  2,0

7

DOP720

Datu integrācijas un mākoņdatošanas seminārs

4.0

8

DMI374

Loģistikas informācijas sistēmu pamati

3.0

9

DOP391

Informācijas sistēmu pārvaldība

3.0

10

DIP393

Programmatūras inženierija

2.0

11 DMI739 Inženiertehniskie risinājumi virtuālās skaitļošanas un simulācijas integrēšanai (seminārs) 4.0
12 DOP721 Informācijas tehnoloģijas prakse 4.0

B2

 

Humanitārie, sociālie priekšmeti

2.0

1

HSP377

Vispārējā socioloģija

2.0

2

HSP375

Vadības socioloģija

2.0

3

HSP376

Mazās grupas un personības socioloģija

2.0

4

HSP378

Politoloģija

2.0

5

HSP379

Latvijas politiskā sistēma

2.0

6

HSP380

Apvienotā Eiropa un Latvija

2.0

B6

 

Valodas

4.0

1

HVD101

Angļu valoda

2.0

2

HVD212

Angļu valoda

2.0

3

HVD108

Vācu valoda

2.0

4

HVD213

Vācu valoda

2.0

C

 

Brīvās izvēles priekšmeti

4.0

1

VIL169

Latviešu valoda

2.0

2

DIP104

Iepazīsti datoru un algoritmizācijas pamatus

2.0

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

10.0

1

DOP001

Bakalaura darbs

10.0

2

DMI001

Bakalaura darbs

10.0