Informācijas tehnoloģija ir nozare, kurai ir raksturīga ļoti augsta sistēmu sarežģītības pakāpe un tajā ir daudzas problēmas, kuru risināšanai ir nepieciešams visaugstākais zināšanu un prasmju līmenis. Rīgas Tehniskās universitātes doktora studiju programma "Informācijas tehnoloģijas" sagatavo speciālistus ar padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijā, kas spēj optimizēt informācijas tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu uzņēmumos un izstrādāt inovatīvus informācijas tehnoloģijas risinājumus. Studiju programmā īpaša vērība tiek pievērsta sistēmu simulācijai, optimizācijai, intelektuālajām datortehnoloģijām un eksperimentālo pētījumu īstenošanas metodikai.

Mērķis

Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus profesionāļus informācijas tehnoloģiju jomā, kas spēj veikt visaktuālākos pētījumus un atrisināt augstas sarežģītības praktiskās problēmas.

Uzdevumi

 • Sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskajam darbam akadēmiskajā jomā un ražošanā;
 • Veicināt zināšanu pārnesi ražošanā;
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi;
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas;
 • Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas;
 • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.

Studiju rezultāti

 • Vispusīgas un padziļinātas zināšanas informācijas tehnoloģijā un izpratne par zinātniskās pētniecības procesu;
 • Spēja izvēlēties un izmantot zinātnisko pētījumu īstenošanas metodes;
 • Spēja sistemātiski, kreatīvi un kritiski izvērtēt novitātes informācijas tehnoloģijā;
 • Spēja plānot un īstenot zinātniskos pētījumus;
 • Spēja radīt jaunas zināšanas informācijas tehnoloģijā;
 • Spēja argumentēti prezentēt un aizstāvēt pētījumu rezultātus;
 • Spēja identificēt jaunus pētījumu virzienus;
 • Spēja izprast un izskaidrot informācijas tehnoloģijas nozīmi sabiedrībā un ievērot zinātnisko pētījumu ētiku;
 • Spēja izstrādāt jaunas modelēšanas un optimizācijas metodes;
 • Spēja apstrādāt un analizēt sarežģītas datu kopas;
 • Spēja radīt jaunas sistēmu izstrādes, integrācijas un konfigurēšanas metodes un tehnoloģijas.

Doktora studiju priekšmeti

Nr.

Kods

Nosaukums

K.P.

A

 

Programmas obligātie studiju priekšmeti

15.0

1 DID611

Intelektuālās datoru tehnoloģijas

10.0
2 DPI641

Objektorientētās programmatūras konceptuālie aspekti

5.0

B

 

Obligātās izvēles studiju priekšmeti

21.0

B1

 

Specializējošie studiju priekšmeti

21.0

1 DOP620

Sistēmu optimizācija un adaptācija

10.0
2 DID616

Intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas

10.0
3 DMI626

Matemātiskās statistikas metodes imitācijas modelēšanā

10.0
4 DMS668

Finanšu tirgus stohastiskā analīze

10.0
5 DID617

Mākslīgās neironu sistēmas informācijas apstrādē

5.0
6 DMI630

Sarežģītu sistēmu imitācijas modelēšanas metodoloģija

5.0
7 DMS669

Stohastiskie diferenciālvienādojumi

5.0
8 DOP610

Zinātniskie semināri specializācijā

6.0
9 DMI694

Zinātniskie semināri specializācijā

6.0

C

 

Brīvās izvēles studiju priekšmeti

6.0

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

150.0

1 DID009

Zinātniskais darbs

150.0
2 DMI009

Zinātniskais darbs

150.0
3 DMS009

Zinātniskais darbs

150.0
4 DOP009

Zinātniskais darbs

150.0