Vēlies iegūt jaunas zināšanas, maģistra grādu ar IT projektu vadītāja profesionālo kvalifikāciju un jaunus kontaktus? Nāc studēt!

 

Dažāda veida uzņēmumi un organizācijas izmanto informācijas tehnoloģijas (IT) biznesa problēmu risināšanai. IT speciālista uzdevums ir nodrošināt piemērotāko risinājumu izvēli, izveidi, integrāciju un uzturēšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām. Informācijas tehnoloģijā plaši izmanto projektorientēto pieeju, un projektu vadībai ir būtiska loma sekmīgā informācijas tehnoloģiju ieviešanā. Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā maģistra studiju programma „Informācijas tehnoloģijas projektu vadība” sagatavo informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām informācijas tehnoloģijas projektu vadībā un īstenošanā, kuri spēj izvērtēt un izvēlēties optimālus līdzekļus un metodes biznesa problēmorientētu IT risinājumu ieviešanai un praktiski īstenot šo risinājumu ieviešanu uzņēmumos. Studiju programma ir izstrādāta atbilstoši profesiju standarta un informācijas tehnoloģijas nozares prasībām. Studiju programmas absolventi iegūst maģistra profesionālo grādu informācijas tehnoloģijā un informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja augstāko profesionālo kvalifikāciju.

 

Studiju ilgums un nepieciešamā iepriekšējā izglītība

 • 1. variants - 2,5 gadi un bakalaura grāds (neatkarīgi no nozares), ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares studiju kursi vismaz 20 KP apmērā un iestājpārbaudījums 
 • 2. variants - 1,5 gadi un 1) profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorsistēmās, elektroniskajā komercijā, elektroniskajā biznesā vai 2) četrgadīgās studijās iegūts dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai tam pielīdzināma izglītību. 
 • 3. variants - 2 gadi un bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorvadībā un datorzinātnē, datorsistēmās, datorzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot globālajā darbaspēka tirgū konkurētspējīgus informācijas tehnoloģijas speciālistus ar padziļinātām zināšanām IT projektu vadībā, kuri spēj analizēt, izvēlēties, plānot, izveidot, integrēt, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus informācijas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju biznesa problēmu risināšanai.

Uzdevumi

 • Nodrošināt augstākā līmeņa zināšanas informācijas tehnoloģijā.
 • Nodrošināt zināšanas un iemaņas atbilstoši informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja profesijas standarta prasībām.
 • Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt industrijā pieprasītus speciālistus.
 • Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi.
 • Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas.
 • Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un sadarbību ar uzņēmumiem.
 • Attīstīt izpratni par profesionālo ētiku un atbildību.
 • Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un attīstīt sadarbības iemaņas.
 • Skaidrot un popularizēt informācijas tehnoloģijas lomu sabiedrībā.
 • Attīstīt spēju strādāt un sadarboties pašorganizētās komandās.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

 • spēj plānot un īstenot informācijas tehnoloģijas projektus;
 • pārzina informācijas tehnoloģijas risinājumu izstrādes procesus un tehnoloģijas;
 • spēj izvēlēties, izvērtēt un ieviest uzņēmumiem piemērotāko IT risinājumu;
 • spēj izstrādāt un ieviest uzņēmumā projektu vadības labāko praksi;
 • spēj veikt klientcentrētu problēmu padziļinātu analīzi un jaunu produktu un pakalpojumu projektēšanu;
 • spēj veikt sistēmu analīzi, procesu dokumentēšanu un problēmu dekompozīciju;
 • spēj komunicēt ar visām projektā iesaistītajām pusēm un pasniegt darba rezultātus;
 • spēj plānot un pārvaldīt pārmaiņas, kas nepieciešamas uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai;
 • spēj sistemātiski pētīt inženiertehniskas problēmas informācijas tehnoloģijas jomā.
 • Spēj izvērtēt, izvēlēties un lietot piemērotākos projektu vadības digitālos risinājumus.

Pilns studiju kursu apraksts ir pieejams Kursu katalogs: RTU Studiju kursi

Maģistra profesionālo studiju kursi

1. variants. Pilna laika studijas - 2,5 gadi

Nepieciešamā izglītība - bakalaura grāds (neatkarīgi no nozares).

Nr.

Kods

Nosaukums

Kredītpunkti

A

 

Programmas obligātie studiju kursi

42.0

1

DOP731

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

6.0

2

DOP500

Sistēmu analīze un projektēšana

6.0

3

DMI732

Informācijas tehnoloģijas projektu plānošana (studiju projekts)6.0
4

DMI760

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība6.0
5DOP738Pētniecības un projektēšanas laboratorija3.0
6DIP107Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana (1.daļa)4.0
7DSP201Datu bāzu vadības sistēmas6.0
8DOP319Datoru tīkli5.0

B

 

Ierobežotās izvēles studiju kursi

27.0

B1

 

Profesionālās specializācijas studiju kursi

21.0

1

DOP732

Uzņēmuma pārmaiņu programma (studiju projekts)

6.0

2

DOP735

Datu pārvaldības studiju projekts

6.0

3

DMI728

Datizrace un zināšanu atklāšana

6.0

4

DOP723

Digitālā transformācija

6.0

5

DOP728

Informācijas drošība un personas datu aizsardzība

6.0

6

DOP458

Projekta risku pārvalde

5.0

7

DOP420

Projektu vadības rīki

3.0

8

DOP701

Portfeļvadības tehnoloģijas

6.0

9

DPI731

Ievads DevOps metodoloģijā un rīkos3.0
10DPI551Objektorientētā sistēmanalīze6.0

B3

 

Ekonomikas un vadības studiju kursi

6.0

1

HSP484

Psiholoģija

3.0

2

HSP446

Pedagoģija

3.0

3

HFL433

Prezentācijas prasme

3.0

4

IUV305

Personāla vadīšana (pamatkurss)

3.0

5

IUE308

Uzņēmējdarbības plānošana

3.0

6

IUV456

Grāmatvedība un finanses

3.0

C

 Brīvās izvēles studiju kursi

3.0

D

 

Prakse

39.0

1

DOP733

Prakse

30.0

2

DOP713

Projektu vadības prakse

9.0

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

39.0

1

DOP011

Maģistra darbs ar projekta daļu

39.0

 

2. variants. Pilna laika studijas - 1,5 gads

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība 1) profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorsistēmās, elektroniskajā komercijā, elektroniskajā biznesā vai 2) četrgadīgās studijās iegūts dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs vai tam pielīdzināma izglītību. 

Nr.

Kods

Nosaukums

Kredītpunkti

A

 

Programmas obligātie studiju kursi

27.0

1

DOP731

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

6.0

2

DOP500

Sistēmu analīze un projektēšana

6.0

3

DOP732

Informācijas tehnoloģijas projektu plānošana (studiju projekts)6.0
4

DMI760

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība6.0
5DOP738Pētniecības un projektēšanas laboratorija3.0

B

 

Ierobežotās izvēles studiju kursi

21.0

B1

 

Profesionālās specializācijas studiju kursi

15.0

1

DOP732

Uzņēmuma pārmaiņu programma (studiju projekts)

6.0

2

DOP735

Datu pārvaldības studiju projekts

6.0

3

DMI728

Datizrace un zināšanu atklāšana

6.0

4

DOP723

Digitālā transformācija

6.0

5

DOP728

Informācijas drošība un personas datu aizsardzība

6.0

6

DOP458

Projekta risku pārvalde

5.0

7

DOP420

Projektu vadības rīki

3.0

8

DOP701

Portfeļvadības tehnoloģijas

6.0

9

DPI731

Ievads DevOps metodoloģijā un rīkos3.0
10DPI551Objektorientētā sistēmanalīze6.0

B3

 

Ekonomikas un vadības studiju kursi

6.0

1

HSP484

Psiholoģija

3.0

2

HSP446

Pedagoģija

3.0

3

HFL433

Prezentācijas prasme

3.0

4

IUV305

Personāla vadīšana (pamatkurss)

3.0

5

IUE308

Uzņēmējdarbības plānošana

3.0

6

IUV456

Grāmatvedība un finanses

3.0

C

 Brīvās izvēles studiju kursi

3.0

D

 

Prakse

9.0

1

DOP713

Projektu vadības prakse

9.0

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

30.0

1

DOP734

Maģistra darbs ar projekta daļu

30.0

 

3. variants. Pilna laika studijas - 2 gadi

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība - bakalaura grāds informācijas tehnoloģijā, datorvadībā un datorzinātnē, datorsistēmās, datorzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība.

Nr.

Kods

Nosaukums

Kredītpunkti

A

 

Programmas obligātie studiju kursi

27.0

1

DOP731

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība

6.0

2

DOP500

Sistēmu analīze un projektēšana

6.0

3

DOP732

Informācijas tehnoloģijas projektu plānošana (studiju projekts)6.0
4

DMI760

Informācijas tehnoloģijas pārvaldība6.0
5DOP738Pētniecības un projektēšanas laboratorija3.0

B

 

Ierobežotās izvēles studiju kursi

21.0

B1

 

Profesionālās specializācijas studiju kursi

15.0

1

DOP732

Uzņēmuma pārmaiņu programma (studiju projekts)

6.0

2

DOP735

Datu pārvaldības studiju projekts

6.0

3

DMI728

Datizrace un zināšanu atklāšana

6.0

4

DOP723

Digitālā transformācija

6.0

5

DOP728

Informācijas drošība un personas datu aizsardzība

6.0

6

DOP458

Projekta risku pārvalde

5.0

7

DOP420

Projektu vadības rīki

3.0

8

DOP701

Portfeļvadības tehnoloģijas

6.0

9

DPI731

Ievads DevOps metodoloģijā un rīkos3.0
10DPI551Objektorientētā sistēmanalīze6.0

B3

 

Ekonomikas un vadības studiju kursi

6.0

1

HSP484

Psiholoģija

3.0

2

HSP446

Pedagoģija

3.0

3

HFL433

Prezentācijas prasme

3.0

4

IUV305

Personāla vadīšana (pamatkurss)

3.0

5

IUE308

Uzņēmējdarbības plānošana

3.0

6

IUV456

Grāmatvedība un finanses

3.0

C

 Brīvās izvēles studiju kursi

3.0

D

 

Prakse

39.0

1

DOP733

Prakse

30.0

2

DOP713

Projektu vadības prakse

9.0

E

 

Gala / valsts pārbaudījums

30.0

1

DOP734

Maģistra darbs ar projekta daļu

30.0

 

Provizoriskais studiju plāns 2024.gada pavasara semestrim (Ziemas uzņemšanai)

Informācijas tehnoloģijas projektu vadības profesionālo studiju provizoriskais grafiks I semestrī

Laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8-10

 

 

 

 

Ievads DevOps (attālināti) (izvēle)

10-12

 

 

 

 

 

12-14

 

 

 

 

 

14-16

 

IT pārvaldība (klātiene)

 

 

 

 

16-18

IT pārvaldība (klātiene)

 

Pedagoģija / Psiholoģija (izvēle)

IT projektu vadības rīki/ Digitālā transformācija (attālināti) (izvēle)

Portfeļvadības tehnoloģijas (klātiene) (izvēle)

Sistēmanalīze (hibrīdi)

18-20

IT pārvaldība

(klātiene)

Uzņēmuma pārmaiņu programma (attālināti) (izvēle)

Datu pārvaldības studiju projekts/ Digitālā transformācija (attālināti) (izvēle)

Portfeļvadības tehnoloģijas (klātiene) (izvēle)

Sistēmanalīze (hibrīdi)

20-22

 

Uzņēmuma pārmaiņu programma (attālināti) (izvēle)

Datu pārvaldības studiju projekts (attālināti) (izvēle)