3. studiju gads

Rudens semestris Pavasara semestris

Obligātie studiju kursi

Obligātie studiju kursi

  • Nav paredzēti 

Specializējošie studiju kursi (8KP)

Specializējošie studiju kursi (7 KP)

Brīvās izvēles priekšmeti (2KP)

Humanitārie un sociālie studiju kursi (2 KP)

  • HSP378 Politoloģija (2 KP)
  • HSP380 Apvienotā Eiropa un Latvija (2 KP)
Bakalaura darbs (1 KP) Bakalaura darbs (9 KP)

Studiju kurus īstie apraksti (2021./2022. studiju gads)