Information technology project management

1 daļa; 2.0 kredītpunkti; 3.0 EKPS kredītpunkti

Kursa mērķis ir apgūt projektu vadības teorētisko ietvaru un projektu vadības formālās metodes.  

Projekts ir noteiktu laika momentu ilgstošs pasākums, kura mērķis ir radīt unikālu produktu vai pakalpojumu. Projektu vadība ir zināšanu, iemaņu, rīku un tehnoloģiju izmantošana projekta mērķu sasniegšanā, lai apmierinātu projektā ieinteresēto pušu vajadzības. Veiksmīgas projektu vadības pamatā ir spēja apvienot un izmantot projekta vadības praktiskās iemaņas un formālas projektu vadības metodes. Formālas projekta vadības pamatā ir projektu vadības metodoloģijas un dažādām projektu vadības aktivitātēm atbilstošas projektu vadības metodes, piemēram, kalendārā plānošana, resursu izlīdzināšana un iegūstās vērtības analīze. Kursā tiek apskatīti vispārīgie projektu vadības metodoloģiju principi un svarīgākās projektu vadības metodes. Tas tiek īstenots paralēli kursam DOP419, kurā tiek patstāvīgi izstrādāts studiju projekts informācijas tehnoloģijas projektu vadībā, un nodrošina šī kursa teorētisko bāzi.

Papildus lekcijās apskatītajiem jautājumiem studentiem patstāvīgi ir jāiepazīstas ar pasniedzēja dotajiem literatūras avotiem, kas tiek kontrolēta īsu testu veidā. Kurss tiek pasniegts paralēli kursam DOP419, kurā tiek patstāvīgi izstrādāts studiju projekts informācijas tehnoloģijas projektu vadībā.  

Pasniedzēji